TestsidaClick on the button to copy

The document.execCommand() method is not supported in IE8 and earlier.

Organisk kemi 1

Alkaner

Endast enkelbindningar

Metan, Etan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan


Alkener

En dubbelbindning.

Eten, Propen, Buten, Penten, Hexen, Hepten, Okten, Nonen, Deken

Med två dubbelbindningar, se; Diener, t.ex Propadien, Butadien, Pentadien, Hexadien, Heptadien, Oktadien
Med tre dubbelbindningar, se; Triener, tex Butatrien, Pentatrien, Hexatrien, Heptatrien, Oktatrien


Alkyner

En trippelbindning.

Etyn, Propyn, Butyn, Pentyn, Hexyn, Heptyn, Oktyn, Nonyn, Dekyn

Med två trippelbindningar, se; Diyner, t.ex Butadiyn, Pentadiyn, Hexadiyn, Heptadiyn, Oktadiyn
Med tre trippelbindningar, se; Triyner


Cykloalkaner

Cykolopropan, Cyklobutan, Cyklopentan, Cyklohexan, Cykloheptan, Cyklooktan

Med en dubbelbindning, se; Cykloalkener, t.ex Cyklopropen, Cyklobuten, Cyklopenten, Cyklohexen
Cykloalkyner finns inte, eftersom en ringformig molekyl med trippelbindning är alltför instabil.


Envärda alkoholer

Metanol, Etanol, Propanol, Butanol, Pentanol, Hexanol, Heptanol, Oktanol, Nonanol, Dekanol


Tvåvärda alkoholer, glykoler, dioler

Metandiol (Metylenglykol), Etandiol (Etylenglykol), 1,2-Propandiol (Propylenglykol), 1,4-Butandiol (Butylenglykol)


Trevärda alkoholer, glyceroler, trioler

Propantriol (Glycerol)


Ketoner

Dimetylketon (Aceton, Propanon), Metyletylketon (MEK, Butanon), Metylpropylketon (2-Pentanon)


Etrar

Dimetyleter, Dietyleter, Dipropyleter


Karboxylsyror

Myrsyra, Ättiksyra, Propionsyra, Smörsyra, Valeriansyra, Kapronsyra, Enantinsyra, Kaprylsyra, Pelargonsyra, Kaprinsyra


Några aromatiska kolväten, arener

Bensen, Naftalen, Antracen, Toluen, Xylen


Bensodiazepiner

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner är läkemedel som används mot ångest, sömnsvårigheter och som kramplösande. De är väldigt beroendeframkallande, och det är det som jag håller på att trappa ner, för att sen försöka sluta helt med de. De fungerar utmärkt mot ångest, men man kan behöva höja dosen efter en tids användning, men det har jag själv sluppit.

Jag fick de runt år 2000 och det började med att jag tyvärr missbrukade de på egen hand. Men sedan höll psykiatrikerna med om att jag verkligen var i behov av de, så jag fick det under kontrollerade förhållanden och har skött mig sen dess. Annars är det populärt i missbrukarkretsar.

Men man kan alltid titta på kemin bakom de…
Det som tillverkarna (då menar jag inte läkemedelsbolagen, utan de lite mer skumma…) utnyttjar, är att de bara byter ut en atom eller grupp i molekylen, o vips, så har man en helt ny substans, som inte är olaglig.Preparat som verkar på samma sätt som bensodiazepiner

Dessa preparat, verkar på samma sätt som bensodiazepiner, men har en annan kemisk struktur. På 90-talet fick jag själv hur mycket Imovane (zopiklon) och Stilnoct (zolpidem) som helst, då man ansåg att de inte alls var beroendeframkallande. Men nu är man mer försiktig med dom.


Imidazopyridiner


Pyrazolopyrimidiner


Cyklopyrroloner


Bensodiazepinantagonister

Viktiga formler

Atomens uppbyggnad

A = Masstalet
Z = Antal protoner, atomnumret
N = Antal neutroner

Måttenheter

m = Massa (kg)
M = Molmassa (g/mol)
n = Substansmängd (mol)
c = Koncentration (kg/dm3) (mol/dm3 (Molar))
V = Volym (dm3,liter)
ρ = Densitet (kg/dm3)
T = Temperatur (K, Kelvin)
p = Tryck (Pa, Pascal)
E = Energi (J, Joule)

Räkna med substansmängd och molmassa

m = M * n
M = m / n
n = m / M

Räkna koncentration

n = c * V,
c = n / V
V = n / c

Räkna med pH/pOH

pH = −log (H+)
c(H+) = 10pH
pOH = −log (OH)
c(OH) = 10pOH

Allmänna gaslagen

p * V = n * R * T
V = n * R * T/p
p = n * R * T/V
Allmänna gaskonstanten; R = 8,3144621 J/mol/K

Bildningsentalpi och entropi

ΔH = förändring i entalpi
ΔH0 = förändring i entalpi vid standardtillstånd

ΔS = förändring i entropi
ΔS0 = förändring i entropi vid standardtillstånd

Kemisk jämvikt

K = Jämviktskonstanten
Q = Koncentrationskvoten, Reaktionskvot

K = Produkter/Reaktanter med koncentration, c, i Molar.

Vattnets protolyskonstant
Kw = 10-14 vid 25 °C
pKw = -log10Kw = 14 vid 25 °C

Ka = Syrakonstanten
pKa = −logKa
Ka= 10−pKa

Kb = Baskonstanten
pKb = −logKb
Kb= 10−pKb