Organisk kemi 1

Alkaner

Endast enkelbindningar

Metan, Etan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan


Alkener

En dubbelbindning.

Eten, Propen, Buten, Penten, Hexen, Hepten, Okten, Nonen, Deken

Med två dubbelbindningar, se; Diener, t.ex Propadien, Butadien, Pentadien, Hexadien, Heptadien, Oktadien
Med tre dubbelbindningar, se; Triener, tex Butatrien, Pentatrien, Hexatrien, Heptatrien, Oktatrien


Alkyner

En trippelbindning.

Etyn, Propyn, Butyn, Pentyn, Hexyn, Heptyn, Oktyn, Nonyn, Dekyn

Med två trippelbindningar, se; Diyner, t.ex Butadiyn, Pentadiyn, Hexadiyn, Heptadiyn, Oktadiyn
Med tre trippelbindningar, se; Triyner


Cykloalkaner

Cykolopropan, Cyklobutan, Cyklopentan, Cyklohexan, Cykloheptan, Cyklooktan

Med en dubbelbindning, se; Cykloalkener, t.ex Cyklopropen, Cyklobuten, Cyklopenten, Cyklohexen
Cykloalkyner finns inte, eftersom en ringformig molekyl med trippelbindning är alltför instabil.


Envärda alkoholer

Metanol, Etanol, Propanol, Butanol, Pentanol, Hexanol, Heptanol, Oktanol, Nonanol, Dekanol


Tvåvärda alkoholer, glykoler, dioler

Metandiol (Metylenglykol), Etandiol (Etylenglykol), 1,2-Propandiol (Propylenglykol), 1,4-Butandiol (Butylenglykol)


Trevärda alkoholer, glyceroler, trioler

Propantriol (Glycerol)


Ketoner

Dimetylketon (Aceton, Propanon), Metyletylketon (MEK, Butanon), Metylpropylketon (2-Pentanon)


Etrar

Dimetyleter, Dietyleter, Dipropyleter


Karboxylsyror

Myrsyra, Ättiksyra, Propionsyra, Smörsyra, Valeriansyra, Kapronsyra, Enantinsyra, Kaprylsyra, Pelargonsyra, Kaprinsyra


Några aromatiska kolväten, arener

Bensen, Naftalen, Antracen, Toluen, Xylen


Speak Your Mind

*